Home October 2011 Fw: ECOLOGICAL PERFORMANCE IN A COMPETITVE ECONOMY 11-12 November 2011 4th edition Bucharest Romania

Fw: ECOLOGICAL PERFORMANCE IN A COMPETITVE ECONOMY 11-12 November 2011 4th edition Bucharest Romania

by Ionela Flood

Sent from my BlackBerry® wireless device


From: Ionela Flood <ionela@talktalk.net>

Date: Mon, 17 Oct 2011 07:53:37 +0100

To: Ionela Flood<ionela@talktalk.net>

Subject: ECOLOGICAL PERFORMANCE IN A COMPETITVE ECONOMY 11-12 November 2011 4th edition Bucharest Romania

INTERNATIONAL CONFERENCE

ECOLOGICAL PERFORMANCE 

IN A COMPETITVE ECONOMY 

11-12 November 2011

4th edition

Bucharest 

Romania

Goals

Increasing environmental performances have become a priority requirement in the economic activity. The papers presented within the debates of the first three editions of the conference, PEEC 2008, 2009, and 2010 revealed, on the one hand, the complexity of problems, and, on the other hand, the variety of results. Meanwhile, there were enlightened numerous controversial aspects that need the confrontation of theoretical results with the practice of ecological policy elaboration and implementation in the continuously changing economic context.

Considering these evolutions, and also the severe restrains brought by the economic crisis the PEEC 2011 envisages: Firstly to create premises for researchers, academics and public administration representatives, businessmen, and consultants to share their experience and expectations, learning from each other. 

Secondly, the conference pursues to raise the awareness level regarding the activities needed for the environmental compliance and the advantages of going beyond it. 

A better correlation of educational and research objectives in a priority interest field represents the third objective of the conference. Thus, it is envisaged to identify competencies and information needed for a competitive ecological economy through collating different socio-professional categories. 

APPLICATION

You could apply by sending your paper in extenso to the peec2008@yahoo.com address. 

In the message transmitted for application, please provide the full names, affiliations, and email addresses of authors, indicating the contact author. 

Maximum two papers will be accepted for any participant as author or co-author. 

Guidelines for editing

The paper will be edited according to the specifications found in TemplantePEEC2011eng.doc document, available at www.eam.ase.ro, respectively: 

 • paper’s title: TNR, 12, caps, centre
 • authors: TNR, italic, 10, centre
 • authors’ affiliation: TNR, 10, centre
 • authors’ email: TNR, 10, centre
 • abstract: TNR, 9, italic, justified, 100-150 words
 • key words: 4-6, TNR, 9, italic, left
 • page: top 2.2 cm; bottom 7.5 cm; inside 4.0 cm; outside 4.0 cm; mirror pages; size A4; header 1.27 cm; footer 6.47 cm; maximum 8 pages

The paper in extenso will be edited in English.  Only papers that will be presented will be included in the conference proceedings. 

Conditions for participation

 • Acceptance of proposed papers 
 • Payment of participation fee200 RON/participant. The fee includes conference proceedings, edited as a special number of CNCSIS B+ quoted revue, conference program, reception, coffee break. The participation fee will be paid in AES account.
  • CUI = RO4433775
  • IBAN: RO77TREZ701504601X000416, Trezoreria Sector 1 or through AES pay office (specification: Conferinta EAM-PEEC)

Important dates

 • 17th October 2011 – submission of papers in extenso
 • 24th October 2011 – acceptance of papers
 • 2nd November 2011 – payment of participation fee 

FIELDS OF INTEREST

Globalization and environment 

Environmental management

Integrated management systems

Environmental performance assessment

Environmental policies and strategies

Green taxes

Voluntary environmental initiatives 

Climate policies

Green public procurement

Environmental compliance of SMEs

Ecomarketing

Green investment management 

Corporate social responsibility 

Environmental audit 

Industrial ecosystems 

Green economy

Sustainable development

Renewable energy

Organic agriculture

Carbon footprint

Green supply chain

Recyclable/recycled material flows 

Environmental leadership

Environmental risk management

====================================================================

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ

PERFORMANŢA ECOLOGICĂ 

ÎNTR-O ECONOMIE COMPETITIVĂ

11-12 Noiembrie 2011

Ediţia a IV-a

Bucureşti 

România

Obiective

Creşterea performanţelor ecologice a devenit o cerinţă prioritară în activitatea economică. Lucrările prezentate în cadrul dezbaterilor de la primele trei ediţii ale conferinţei, PEEC 2008, 2009 şi 2010 au dezvăluit, pe de o parte, complexitatea problemelor, iar, pe de altă parte, varietatea rezolvărilor. În acelaşi timp, au fost evidenţiate numeroase aspecte controversate a căror soluţionare necesită confruntarea rezultatelor teoretice cu practica elaborării şi implementării politicilor ecologice în contextul economic aflat în continuă transformare.  

Ţinând cont de aceste evoluţii, precum şi de restricţiile severe aduse de criza economică, conferinţa PEEC 2011, îşi propune, în primul rând, să creeze premisele pentru ca cercetătorii, reprezentanţii mediului universitar şi administraţiei publice, oamenii de afaceri şi consultanţii să îşi împărtăşească experienţele şi aşteptările, învăţând unii de la alţii.

În al doilea rând, conferinţa urmăreşte să crească nivelul de conştientizare privind activităţile pe care le presupune asigurarea conformităţii de mediu şi avantajele posibile ale depăşirii acesteia.

Corelarea mai bună a obiectivelor educaţionale şi de cercetare într-un domeniu de interes prioritar reprezintă al treilea obiectiv al conferinţei. Astfel, se urmăreşte identificarea competenţelor şi informaţiilor ştiinţifice necesare pentru o economie ecologică competitivă prin confruntarea dintre diferite categorii socio-profesionale.

Program

Lucrările conferinţei se vor susţine atât în sesiune plenară, cât şi în secţiuni paralele.

Conferinţa PEEC 2011 se va desfăşura în Bucureşti, la Academia de Studii Economice. 

Toate informaţiile necesare privind sosirea şi cazarea participanţilor, universitatea gazdă şi repartizarea lucrărilor pe secţiuni vor fi comunicate în timp util.

Persoane de contact

Conf.univ.dr. Ildiko Ioan, Tel.: 0744319268

Conf.univ.dr. Carmen Valentina Rădulescu, Tel.:0721898322

INSCRIERE

Înscrierea la conferinţă se face prin trimiterea lucrării in extenso la adresa peec2008@yahoo.com.  

În mesajul transmis pentru înscriere, vă rugăm să precizaţi numele întreg, afilierea şi adresele de email ale autorilor, indicând autorul de contact. 

Se vor accepta maximum două lucrări pe participant în calitate de autor sau co-autor.

Instrucţiuni privind redactarea

Redactarea lucrării se va face respectând specificaţiile din documentele TemplatePEEC2011ro.doc şi TemplatePEEC2011eng.doc, accesibile la www.eam.ase.ro, respectiv:

 • titlul lucrării: TNR, bold, 12, majuscule, centrat
 • autorii: TNR,  italic, 10, centrat
 • afilierea autorilor: TNR, 10, centrat
 • email autori: TNR, 10, centrat
 • rezumat: TNR, italic, 9, justified, 100-150 de cuvinte
 • cuvinte cheie: 4-6, TNR, italic, 9, left
 • text: TNR, 10, Justified
 • pagină: top 2,2 cm; bottom 7,5 cm; inside 4,0 cm; outside 4,0 cm; mirror pages; size A4; header 1,27 cm; footer 6,47 cm; maximum 8 pagini

Lucrarea in extenso se va redacta atât în limba română, cât şi în limba engleză. Numai lucrările prezentate vor fi incluse în volumul conferinţei.

Condiţii de participare

 • Acceptarea lucrărilor propuse
 • Plata taxei de participare: 200 RON/participant. Taxa include volumul conferinţei, editat ca număr special al unei reviste cotate CNCSIS B+, programul conferinţei, recepţie, pauze de cafea.  Taxa de participare se va plăti în contul  ASE.CUI = RO4433775Cont IBAN: RO77TREZ701504601X000416, Trezoreria Sector 1 sau prin casieria ASE (specificaţia: Conferinţă EAM-PEEC)

Termene importante

 • 17 octombrie 2011 – trimiterea lucrărilor in extenso
 • 24 octombrie 2011 – notificarea acceptării lucrărilor
 • 2 noiembrie 2011 – plata taxei de participare

DOMENII DE INTERES

Globalizarea şi mediul

Managementul mediului

Sisteme de management integrat

Evaluarea performanţelor de mediu

Politici şi strategii de mediu

Taxe verzi

Iniţiative voluntare de mediu

Politici climatice

Achiziţii publice verzi

Conformitatea de mediu a IMM-urilor

Ecomarketing

Managementul investiţiilor verzi

Responsabilitate socială corporatistă

Audit de mediu

Ecosisteme industriale

Economia verde

Dezvoltare durabilă

Energie regenerabilă

Agricultură ecologică

Amprenta de carbon

Filiere verzi

Fluxuri de materiale reciclabile/reciclate

Leadership de mediu

Managementul riscului de mediu Ionela Flood

Phone UK: 00 44 (0)20 77 36 86 68
Mobile  UK: 00 44 (0)75 15 25 35 84 
Mobile RO: 0040 730 268 338
Email:ionela@talktalk.net 

http://ionelaflood.blogspot.com
www.romanca.co.uk

You may also like

Leave a Comment

one × four =

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More